(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Stypendium o charakterze socjalnym
Menu:
Menu ogólne
Aktualności
Druki do pobrania
EPUAP
Kontakt
Ogłoszenia o pracę
RODO - klauzule informacyjne
Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Archwium
Dostępność
Deklaracja dostępności
Prawo lokalne
Statut
Zarządzenia
Dane statystyczne
Ocena zasobów pomocy społecznej
Sprawozdania finansowe
Formy pomocy
Asystent rodziny
Czyste powietrze
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Komisja Alkoholowa
Pomoc społeczna
Program "Dobry Start"
Program "Wspieraj Seniora"
Przeciwdziałanie przemocy
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Stypendium o charakterze socjalnym
Świadczenia rodzinne
Świadczenie wychowawcze
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» WAŻNA INFORMACJA!
» Wieloletni rządowy program
» Rządowy program 'Dobry Start'
» Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19
» Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat
Ilość wiadomości z działu 'Stypendium o charakterze socjalnym': 1
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sztabin

Informacje

Uczeń zamieszkały na terenie Gminy Sztabin może otrzymać pomoc materialną o charakterze socjalnym ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego w postaci:

1. stypendium szkolnego,
2. zasiłku szkolnego.


Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na:

• wniosek rodziców, opiekunów prawnych, osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem albo pełnoletniego ucznia,
• wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztabinie od 1 września do 15 września danego roku szkolnego.


Stypendium szkolne

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

• uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkól artystycznych o uprawnieniach szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
• wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, tj. do ukończenia 18 roku życia.


Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Formą zasiłku szkolnego jest świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Przyznanie i wysokość zasiłku szkolnego jest zależne od sytuacji rodzinnej, ucznia, rodzaju i skutków zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego.

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego:

1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 528,00 zł.
2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym polega na zwrocie kosztów związanych z nauką danego ucznia, które wnioskodawca udowodni przedstawiając oryginalne faktury lub rachunki na kwotę przyznanego stypendium (nie mylić z paragonem fiskalnym) wystawionych na Wnioskodawcę lub ucznia.
4. Zwrotu poniesionych wydatków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie dokonuje po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.
5. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej, zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sztabin (Uchwała Nr VIII/35/2015 Rady Gminy Sztabin z dnia 17 czerwca 2015 r.).
6. Wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
7. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
8. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Celem pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie jest zaspokojenie potrzeb życiowych rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji w ich codziennej egzystencji, ale pomoc dla konkretnego ucznia w uzyskaniu właściwego dostępu do edukacji, mimo niekorzystnej sytuacji finansowej rodziny.


Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosimy o składanie kompletnej dokumentacji oraz podawanie aktualnych numerów telefonów.Data wprowadzenia: 2021-04-01 0924
Data upublicznienia:
Art. czytany: 181 razy

» Forma rozliczenia poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych faktur zgodnie z Uchwałą - rozmiar: 147318 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr VIII/35/2015 Rady Gminy Sztabin z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu - rozmiar: 419184 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Wniosek o przyznanie świadczenienia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - Sztabin - rozmiar: 183845 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Olichwier Patrycja
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Ostat. 10 wiadomości:

» Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sztabin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie
ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin
NIP 846-145-24-83 REGON 790734718


Dane do faktury:
- nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP 846-159-78-91
- płatnik/odbiorca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin