(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Menu:
Menu ogólne
Aktualności
Druki do pobrania
EPUAP
Kontakt
Ogłoszenia o pracę
RODO - klauzule informacyjne
Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Archwium
Dostępność
Deklaracja dostępności
Prawo lokalne
Statut
Zarządzenia
Dane statystyczne
Ocena zasobów pomocy społecznej
Sprawozdania finansowe
Formy pomocy
Asystent rodziny
Czyste powietrze
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Komisja Alkoholowa
Pomoc społeczna
Program "Dobry Start"
Program "Wspieraj Seniora"
Przeciwdziałanie przemocy
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Stypendium o charakterze socjalnym
Świadczenia rodzinne
Świadczenie wychowawcze
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» WAŻNA INFORMACJA!
» Wieloletni rządowy program
» Rządowy program 'Dobry Start'
» Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19
» Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat
Ilość wiadomości z działu 'Dodatki mieszkaniowe i energetyczne': 1
Dodatek mieszkaniowy

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 2133 ze zm.)
Przejdź do ustawy

• Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw, wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r., poz. 11)
Przejdź do ustawy

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 ze zm.)
Przejdź do Rozporządzenia

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

• najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych,
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu,
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
• innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
• osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko na podstawie jednego z wymienionych tytułów.

Kryterium dochodowe:

Do otrzymania dodatku uprawnione są gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Od 1 marca 2021 roku najniższa emerytura wynosi 1250,88 zł.

Dochód dla gospodarstw wieloosobowych:
125% = 1.563,60 zł na 1 osobę.

Dochód dla gospodarstw jednoosobowych:
175% = 2.189,04 zł.

W przypadku, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku, jeżeli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Dochód stanowią wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730,752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924, i 1818), dopłat do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania ( Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy ustawowo określoną kwota wydatków przypadających na powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę ubiegającą się o dodatek.

Jeżeli miesięczny dochód na osobę jest mniejszy niż 150 % kryterium dochodowego w gospodarstwie 1 osobowym lub 100 % w gospodarstwie wieloosobowym, udział własny gospodarstwa w pokryciu kosztów utrzymania mieszkania wynosi:
- 15 % dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie jednoosobowym,
- 12 % dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie dwuosobowym, trzyosobowym lub czteroosobowym,
- 10 % dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie pięcioosobowym osobowym i więcej.

Jeżeli miesięczny dochód na osobę wynosi od 150 % do 175 % kryterium dochodowego w gospodarstwie jednoosobowym lub 100 % do 125% w gospodarstwie wieloosobowym, udział własny gospodarstwa w pokryciu kosztów utrzymania mieszkania wynosi:
- 20 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
- 15 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 - osobowym,
- 12 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5- osobowym i większym.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, musimy mieć nie większą niż ustalona w ustawie tzw. normatywną powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może ona przekraczać:

1 osoba – 35 m 2 ( + 30 % = 45,50 m 2 )
2 osoby – 40 m 2 ( + 30 % = 52,00 m 2 )
3 osoby – 45 m 2 ( + 30 % = 58,50 m 2 )
4 osoby – 55 m 2 ( + 30 % = 71,50 m 2 )
5 osób – 65 m 2 ( + 30 % = 84,50 m 2 )
6 osób – 70 m 2 ( + 30 % = 91,00 m 2 )

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m 2 , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O zamieszkiwaniu w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Organ orzekający w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba wspólnie zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji o dochodach.

Odmowa złożenia oświadczenia o stanie majątkowym stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

W przypadku, gdy okaże się, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych, osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy będzie musiała zwrócić nienależnie pobrane kwoty w podwójnej wysokości.

Jeżeli okaże się, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, dodatek mieszkaniowy zostaje wstrzymany do czasu uregulowania zaległości. Nieuregulowanie zaległości w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku spowoduje wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. Jeżeli zaległości zostaną uregulowane przed upływem w/w terminu, dodatek za okres, w którym wstrzymana była jego wypłata zostanie zwrócony.

Przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego brane są pod uwagę wydatki ponoszone w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy. Do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się: czynsz, opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, inne niż w/w opłaty za używanie lokalu mieszkalnego, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nie stanowią wydatków wydatki poniesione z tytułu: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego może otrzymać ryczałt na zakup opału ( który stanowi część dodatku ), jeżeli w mieszkaniu nie ma instalacji doprowadzającej energię cieplną do celów ogrzewania, instalacji ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalny.

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:
1) wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
2) opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

Jeżeli wydatki są naliczone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się je na okresy miesięczne.
Jeżeli w okresie na jaki został przyznany dodatek mieszkaniowy zmienią się dane zawarte we wniosku lub deklaracji, nie mają one wpływu na wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Osoba uprawniona do otrzymania dodatku mieszkaniowego powinna złożyć wniosek wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku i inne dokumenty. Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Dodatek mieszkaniowy przekazywany jest do 10-go dnia każdego miesiąca na konto zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. W tym samym terminie wypłaca się ryczałt na zakup opału.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie prawa do dodatku mieszkaniowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie.

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z innymi dokumentami składa się na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie
ul. Augustowska 45/1
16-310 Sztabin


Telefon do kontaktu:
87 64 10 203 wew. 6


W załącznikach znajduje się wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, deklaracja o wysokości dochodów oraz zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę.


Data wprowadzenia: 2021-04-16 1022
Data upublicznienia:
Art. czytany: 179 razy

» Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres - rozmiar: 536954 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - rozmiar: 545654 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę - rozmiar: 83077 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Olichwier Patrycja
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Ostat. 10 wiadomości:

» Dodatek mieszkaniowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie
ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin
NIP 846-145-24-83 REGON 790734718


Dane do faktury:
- nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP 846-159-78-91
- płatnik/odbiorca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin